Noteikumi ēdiena pasūtīšanai uz mājām vai biroju interneta vietnē visiedieni.lv kopā ar piegādes pakalpojumiem:

1. Šie noteikumi par ēdiena pasūtīšanu uz mājām vai biroju interneta vietnē visiedieni.lv kopā ar piegādes pakalpojumiem (turpmāk – Lietošanas Noteikumi) ir Pircējam un Pārdevējam obligāts juridisks dokuments, kurā tiek noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, ēdiena pasūtīšanas un apmaksas nosacījumi.

2. Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Osa Group”, reģistrācijas Nr. 50103638061, juridiskā adrese Saulgožu iela 27, k-5-9, Rīga, LV-1055.

3. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas interneta vietnē www.visiedieni.lv vai izmanto citus VisiĒdieni.lv pakalpojumus. Izmantot visiedieni.lv un tajā iepirkties ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa, un juridiskām personām.

4. Ēdiena pasūtīšana uz mājām vai biroju kopā ar piegādes pakalpojumiem interneta vietnē visiedieni.lv tiek pieņemta Rīgā.

5. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka viņam ir tiesības iepirkties visiedieni.lv.

6. Līdz ar Pircēja veikto ēdiena pasūtījumu šie Lietošanas Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta ēdienu vai produktus visiedieni.lv, Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par ēdienu vai produktiem un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un vienošanās par maksājumu kārtību ir veikta.

7. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt ēdienu vai produktus visiedieni.lv, ja Pircējs nav iepazinies ar šiem Lietošanas Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Lietošanas Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt ēdienu un produktus visiedieni.lv. Kad Pircējs, veicot ēdiena vai produktu pasūtījumu, atzīmē ar ķeksīti norādi „Ar Lietošanas Noteikumiem iepazinos un tiem piekrītu”, tiek uzskatīts, ka Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot. Noteikumi ir spēkā tajos gadījumos, kad ēdiena vai produktu pasūtīšana tiek veikta interneta mājaslapā www.visiedieni.lv.

8. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties visiedieni.lv, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā ēdiena vai produktu pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar šiem Lietošanas Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

9. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar šiem Lietošanas Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

10. Ievērojot visiedieni.lv sistēmas tehniskās iespējas, Pārdevējam ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

11. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos visiedieni.lv pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto visiedieni.lv, pārkāpjot šos Lietošanas Noteikumus, mēģina kaitēt visiedieni.lv darba stabilitātei vai drošībai.

12. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt visiedieni.lv darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

Reģistrācija un personas datu apstrāde

13. Lai varētu izmantot visiedieni.lv un iegādāties tajā piedāvātos ēdienus un produktus, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese uz kuru tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas ēdiena vai produktu piegādi, tālruņa numurs un citi ēdienu un produktu piegādei svarīgi dati.

14. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

15. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt, papildināt datus vai atcelt savu reģistrāciju, ja tāda ir veikta.

16. Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt tos trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem ēdienu vai produktu pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta visiedieni.lv, pievienojoties ar individuālu Pircēja vārdu un paroli. Ja visiedieni.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas visiedieni.lv interneta vietnē, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti visiedieni.lv vietnē.

17. Reģistrējoties un piekrītot Lietošanas Noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Lietošanas Noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot visiedieni.lv un izmantojot tā pakalpojumus.

18. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

19. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot ēdiena vai produktu pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus visiedieni.lv pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem.

20. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot visiedieni.lv administrēšanu, ēdienu vai produktu piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

21. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām produktiem vai ēdieniem. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

22. Veicot reģistrāciju visiedieni.lv Pircējs piekrīt, ka viņa personas dati tiks izmantoti mārketinga nolūkiem, un viņš piekrīt saņemt reklāmas un informatīvos ziņojumus no visiedieni.lv.

23. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. Pircēja reģistrācijas visiedieni.lv laikā sniegtie personas dati tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās visiedieni.lv sistēmai. Dati, kas sniegti, iegādājoties, pasūtot ēdienus vai produktus, vai ir nepieciešami līguma saistību izpildei, tiks glabāti nopirkto preču pasūtījuma izpildes laiku. Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus. Dati tiešā mārketinga mērķiem tiks glabāti divus gadus pēc Pircēja pēdējās pievienošanās visiedieni.lv sistēmai. Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti.

24. Iesniedzot attiecīgu lūgumu Pārdevējam, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot to glabāšanu), ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Noteikumus.

Produktu un ēdienu cenas, samaksas kārtība un termiņi

25. Ēdienu un produktu cenas visiedieni.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR). Ēdieni un produkti Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā visiedieni.lv pasūtījuma veikšanas brīdī. Galīgā cena tiek norādīta, apstiprinot Pircēja grozu.

26. Pircējs norēķinās par ēdienu vai produktu priekšapmaksas veidā, izmantojot visiedieni.lv piedāvātos norēķinu veidus – ar maksājuma kartēm (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard), ar pārskaitījumu, skaidrā naudā pie pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdī. Maksājot ar norēķinu karti, Pircējs tiek pāradresēts uz First Data Latvia norēķinu sistēmu, kur Pircējam tiek nodrošināta droša norēķinu vide un pēc veiksmīgas apmaksas Pircējs tiek pāradresēts atpakaļ un visiedieni.lv ar apstiprinājumu, ka pirkums ir veiksmīgi apmaksāts. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā LV09RIKO0002013291979, AS DNB Banka, kods: RIKOLV2X – pasūtījums tiek apstrādāts tikai no brīža, kad Pircēja iemaksātā naudas summa ir sasniegusi Pārdevēja bankas kontu. Maksājot skaidrā naudā, Pircējs par pasūtījumu samaksā pasūtījuma saņemšanas vai piegādes brīdī.

27. Pircējam, kurš par ēdiena vai produktu pasūtījumu veicis priekšapmaksu un pasūtīto ēdienu nav saņēmis kādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja, kā arī Pircējam, kurš ir pārkāpis šos Lietošanas Noteikumus un nav ievērojis to apakšpunktos norādītos nosacījumus, nauda atpakaļ viņa kontā netiek atmaksāta.

28. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo ēdienu vai produktu groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts šajos Noteikumos.

Ēdienu un produktu komplektēšana, saņemšana un piegāde

29. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis (kurjers).

30. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa 3,50 eiro vai 6,00 eiro apmērā atkarībā no piegādes adreses un piegādes zonas. Piegādes maksa ir fiksēta.

31. Veicot pasūtījumu un apstiprinot iepirkuma grozu interneta vietnē visiedieni.lv, Pircējs apstiprina un Pārdevējs pieņem, ka Pircējs ir iepazinies ar Produkta aprakstu, tā piegādes laiku un saņemšanas nosacījumiem.

32. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pārdevēja rīcībā ēdienu vai produktu nodošanas, vai piegādes brīdī nav pasūtīto ēdienu vai produktu, vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt ēdienu vai produktus, vai piegādāt mazāku ēdienu vai produktu daudzumu.
Naudu par Pircēja samaksātajām, bet Pārdevēja nepiegādātajiem ēdieniem vai produktiem, Pārdevējs atmaksā Pircēja norādītajā bankas kontā septiņu darba dienu laikā pēc pasūtījuma nodošanas vai piegādes.

33. Pircēja pasūtītais ēdiens vai produkti tiek piegādāti uz Pircēja pasūtījumā norādīto adresi. Ja Pircēja pasūtījumā norādītajā piegādes adresē Pircējs nav atrodams, Pārdevējam ir tiesības ēdienu vai produktus nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par ēdiena vai produktu piegādi neatbilstošai personai.

34. Ja ēdiena un/vai produktu piegāde nav iespējama, Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir nepareizi norādījis pasūtītā ēdiena vai produktu piegādes adresi; Pircējs ir nepareizi norādījis savu tālruņa numuru; Pircējs ir nepareizi norādījis vēlamo pasūtītā ēdiena un vai produktu piegādes laiku; Pircējs ne Pārdevēja vainas dēļ nav pieņēmis pasūtīto ēdienu un vai produktus (nav atvēris durvis, nav atbildējis uz tālruņa zvanu u.c.); Pircējs nesamaksā Pārdevējam par pasūtīto ēdienu vai atsakās maksāt par pasūtīto ēdienu bez objektīviem iemesliem; Norādītajā adresē Pircējs nav sastopams; Norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), ēdiens un vai produkti netiek piegādāti atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par ēdiena un vai produktu atkārtotu piegādi), samaksātā nauda par ēdienu un vai produktiem, un piegādi netiek atmaksāta.

35. Pārdevējs piegādā Pircējam ēdienu un vai produktus pasūtījumā izvēlētajā dienā un laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos ēdienu un vai produktu piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.

36. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par ēdiena un vai produktu piegādes termiņu pārkāpšanu, ja ēdiens un vai produkti Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

37. Ēdiena un vai produktu piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.

38. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs ēdiena un vai produktu daudzums, vai piegādātais ēdiens un vai produkti neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam ēdiena un vai produktu saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un ēdiens vai produkti atbilst pasūtījumam.

Ēdiena un produktu kvalitātes garantija un derīguma termiņš

39. visiedieni.lv pārdodamo ēdienu un vai produktu īpašības ir norādītas pie katra ēdiena un produkta atsevišķi, kas nopērkami www.visiedieni.lv interneta vietnē.

40. Pārdevējs neatbild par to, ka visiedieni.lv esošie ēdieni un vai produkti pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam ēdiena un vai produkta lielumam, formai un krāsai, kas apskatāmai visiedieni.lv interneta vietnē. Visām bildēm, kas redzamas www.visiedieni.lv ir ilustratīva nozīme.

41. Ēdieni un produkti, kuriem ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šos ēdienus un produktus līdz derīguma termiņa beigām.

Atteikuma tiesības

42. Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no veiktā pasūtījuma pēc šajos Noteikumos noteiktā termiņa, jo visiedieni.lv piedāvā pasūtīšanai pārtikas produktus, dzērienus un citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētus produktus.

Informācijas apmaiņa

43. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

44. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot visiedieni.lv sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

Beigu noteikumi

45. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

46. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

47. Strīdus risina sarunu ceļā. Ja vienošanās nav iespējams panākt, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.